PORTFOLIO

LESS MAGAZINE

LESS MAGAZINE

CONTRIBUTOR MAGAZINE

CONTRIBUTOR MAGAZINE

ODALISQUE MAGAZINE

ODALISQUE MAGAZINE

ODALISQUE MAGAZINE

ODALISQUE MAGAZINE

BITCHSLAP MAGAZINE

BITCHSLAP MAGAZINE

odalisque magazine

odalisque magazine

personal project

personal project

odalisque magazine

odalisque magazine

Dansk magazine

Dansk magazine

my magazine

my magazine

FUCKING YOUNG! MAGAZINE

FUCKING YOUNG!

MAGAZINE

FUCKING YOUNG! MAGAZINE

FUCKING YOUNG!

MAGAZINE

CONTRIBUTOR MAGAZINE

CONTRIBUTOR

MAGAZINE

LESS MAGAZINE

LESS MAGAZINE

PERSONAL PROJECT

PERSONAL PROJECT

ODALISQUE MAGAZINE

ODALISQUE MAGAZINE

FUCKING YOUNG! MAGAZINE

FUCKING YOUNG!

MAGAZINE

GARDENIA AW16

GARDENIA AW16

personal project

personal project

Odalisque magazine

Odalisque magazine

Elochee aw16

Elochee aw16

shoe biz aw16

shoe biz aw16

personal project

personal project

BITCHSLAP MAGAZINE

BITCHSLAP MAGAZINE

DANSK MAGAZINE

DANSK MAGAZINE

CONTRIBUTOR MAGAZINE

CONTRIBUTOR

MAGAZINE

BITCHSLAP MAGAZINE

BITCHSLAP MAGAZINE

FUCKING YOUNG! MAGAZINE

FUCKING YOUNG!

MAGAZINE

PERSONAL PROJECT

PERSONAL PROJECT

BITCHSLAP MAGAZINE

BITCHSLAP MAGAZINE

fUcking young! magazine

fUcking young!

magazine

my magazine

my magazine

my magazine

my magazine

Bitchslap magazine

Bitchslap magazine

dansk magazine

dansk magazine

PERSONAL PROJECT

PERSONAL PROJECT

BITCHSLAP MAGAZINE

BITCHSLAP MAGAZINE

BITCHSLAP MAGAZINE

BITCHSLAP MAGAZINE

LESS MAGAZINE

LESS MAGAZINE

CONTRIBUTOR MAGAZINE

CONTRIBUTOR MAGAZINE

BITCHSLAP MAGAZINE

BITCHSLAP MAGAZINE

LESS MAGAZINE

LESS MAGAZINE

LESS MAGAZINE

LESS MAGAZINE

ODALISQUE MAGAZINE

ODALISQUE MAGAZINE

personal project

personal project

Fucking young! magazine

Fucking young!

magazine

Shoe biz aw16

Shoe biz aw16

my magazine

my magazine

Fucking young! Magazine

Fucking young!

Magazine

FUCKING YOUNG! MAGAZINE

FUCKING YOUNG!

MAGAZINE

ELOCHEE AW16

ELOCHEE AW16